Kulübümüz

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ve Kulübü Kuruluş Tarihçesi

Türk Spor Tarihi incelendiğinde, 1914 yılında kurulan ve “Cuma Ligleri” adı altında oynanan Futbol Ligleri fikstüründe, “DAR’ÜL-FÜNUN-U STAMBUL” (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) adına rastlamaktayız. Bu bize Üniversitemizin spor faaliyetlerinin ne kadar eskiye dayandığını ve kulübümüzün en azından 100 yıllık bir maziye sahip olduğunu göstermektedir. Futbol müsabakalarını düzenlemek ve yönetmek amacıyla kurulan İDMAN OCAKLARI CEMİYETİ (FUTBOL FEDERASYONU)’nin ilk Başkanı olan Sami Bey (devrin önemli devlet adamlarından Deli Halit Paşa’nın ağabeyidir) “Sami-i Dar’ül-fünun” (Üniversite’den Sami) olarak anılırdı.

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere, ilk oluşumu 1900’lü yılların başına dayanan Spor Kulübümüz, 1953 yılında 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu’nun 21. ve 22. maddeleri hükümlerine ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre Dönemin Rektörü Prof.Dr.Fahir Yeniçay tarafından Federe yapılmış ve çeşitli branşlarda BTUM (Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü) faaliyetlerine ve daha sonraki yıllarda kurulan Üniversitelerarası Spor Faaliyetlerine katılmıştır.

12 Mart 1971 Muhtırası sonrası kurulan Nihat Erim hükümeti döneminde, dernek ve spor kulüplerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Üniversiteler bünyelerinde yürüttükleri faaliyetleri için Katma Bütçe’den ayrılan ödeneklerine son verilince, zor durumda kalan, ancak hiçbir zaman kapanmayan İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü (İÜSK), yaşayabilmek için İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (İÜSB) adı altında, Üniversitemize bağlı yeni bir spor oluşumu olarak 1975 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü, Üniversitemiz gençliğinin ve çalışanlarının yanısıra, Üniversite dışından gençlik kesimlerine de hizmet verebilmek için, 1982 yılında, yapılan Genel Kurulu sırasında kendisini fesh edipi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (İÜSB)’ne katılma kararı almıştır. Bu gerçekleştikten sonra dönemin Rektörü tarafından atanan üç Profesör ve bir Spor Müdürü’nden oluşan komisyonca hazırlanan yeni Spor Birliği ve Kulübü (İÜSBK) Tüzüğü, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun onayından geçerek yürürlüğe girmiş, bu bağlamda bir MÜESSESE KULÜBÜ olarak tescil edilmek üzere 22.06.1982 tarihinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Danışma Kurulu* Üyeleri’nin onayı ile 25.06.1982 tarih ve 1711 sayılı yazı ile bu talebimiz kabul edilmiş, 04.07.1982 tarih ve 17744 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kulübümüzün yeni şekliyle oluşumu tamamlanmıştır.

1982 yılından bu yana bir Müessese Kulübü olarak faaliyetini sürdüren Spor Kulübümüz, tüzüğünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Türk Sporu’na, Üniversite içindeki ve dışındaki gençlere ve vatandaşlara ayrıcalık gözetmeksizin hizmet vermeye devam etmektedir.

Misyon ve Vizyon

Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanlarına fiziksel egzersiz ve çeşitli spor branşlarında düzenli spor yapma imkânı sunmak, müsabakalara hazırlamak, sportif faaliyetler düzenlemek, sağlıklı yaşam için bedensel hareketliliği teşvik etmek misyonumuz; tüm bireylerinin aktif olduğu, dileyen herkesin fiziksel aktivite yapabildiği, tüm öğrencilerimizin spor ahlakı, felsefesi ve yapma alışkanlığı edindiği bir üniversite ortamı yaratmak vizyonumuzdur.


İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliği

12 Ekim 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27727

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ KULÜBÜ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünün işleyiş, görev ve amaçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

             MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünün amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

             MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Başkanını,

b) Genel Kurul: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Genel Kurulunu,

c) Kulüp: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünü,

ç) Müdür: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kulübün Amacı, Yönetim Organları ve Organların Görevleri

Kulübün amacı

             MADDE 5  (1) Kulübün amacı şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı tüm fakülte ve yüksek okullardaki öğrenciler, öğretim elemanları ile memur ve çalışanların, fiziki ve ruhi yeteneklerinin gelişimini temin etmek ve beden terbiyesi, oyun, müsabakalar, jimnastik gösterileri ve diğer tüm spor hareketleri ve organizasyonları yaptırmak,

b) Tek başına veya diğer üniversitelerle ortak spor etkinlikleri yapmak, yapılan etkinliklerde Üniversiteyi temsil etmek ve yarışmak,

c) Federasyonları bulunan spor dallarında Üniversiteyi temsil etmek,

ç) Doğal afetlere karşı bilinçlenme ve olası afet sonrası kurtarma işlerinde çalışabilecek kurtarma timleri kurmak, eğitmek, ulusal ve uluslararası afet alanlarında arama ve kurtarma faaliyetlerine Üniversite adına katılmak,

d) Üniversite içinde ve dışında sporla ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak; ulusal veya uluslararası bilimsel, yönetsel veya işlevsel eğitim programları, sempozyumlar, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemek.

Kulübün organları

             MADDE 6  (1) Kulübün yönetim organları şunlardır:

a) Başkan,

b) Genel Kurul,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Müdür.

Başkan

             MADDE 7  (1) Başkan, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Başkan Rektöre karşı sorumludur. Başkanın görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör yardımcısı başkanlık görevini yapar.

Başkanın görevleri

             MADDE 8  (1) Başkanın görevleri şunlardır;

a) Kulübü temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Kulübü yönetmek,

ç) Kulübün yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Rektöre Yönetim Kurulu üyelerini teklif etmek.

Yönetim kurulu

             MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Başkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ile Basın Halkla İlişkiler Müdürü dışında, görevlendirilen toplam onbir kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri öğretim elemanları arasından Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ile Basın Halkla İlişkiler Müdürü görev süreleri ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu üyeliği yapar.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Yapılan görev taksimi sonunda görev alan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir ve karar defterine işlenir.

Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kulübün amaçlarını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b) Çalıştırıcı, sporcu ve Kulüp görevlilerinin ödentilerinin miktarlarını belirlemek ve bu miktarın uygun bütçelerden sağlanmasını Rektörlüğe teklif etmek,

c) Spor müsabaka ve organizasyonlarında Kulüp yararına olacak sporcuların transferlerinin yapılması veya Kulüp sporcularının başka kulüplere kiralanması ya da satılmasına karar vermek,

ç) Spor müsabaka ve organizasyonlarına katılan görevli veya izinli sayılması gereken yönetici, çalıştırıcı, sporcu ve görevlilerin isimlerini belirlemek ve Rektörlüğe bildirmek,

d) Fakülteler ve yüksekokullar arası müsabakalar düzenlemek,

e) Kulübün sevk ve idaresini yapmak,

f) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasını organize etmek, karar vermek ve takip etmek,

g) Kulübün defterlerinin ve kayıtlarının tutulması ve saklanmasını sağlamak,

ğ) Gelir ve gider hesaplarının tutulmasını, bütçe hazırlanmasını sağlamak,

h) Yetkili kişilere avans tahsis edilmesini sağlamak,

ı) Demirbaş eşya ve Kulüp mallarının envanterinin yapılması, ödüllerin ve kupaların kayda alınması, Kulüp mallarının ve eşyalarının düzgün ve en iyi şekilde muhafaza edilmesini temin etmek,

i) Herhangi bir sebeple Kulüple ilişkisi kesilen sporcuların durumunun ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri kuruluşlara bildirilmesini sağlamak,

j) Kulübe gelir sağlamak amacı ile girişimlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak,

k) Dönem başında çalışma programını belirlemek,

l) Çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu ile bilançoyu ve gelecek dönem bütçesini hazırlamak,

m) Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini belirleyerek Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

n) İlgili düzenleyici işlemlerin hazırlanması ya da değişiklik önerilerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurulun onayına sunmak,

o) Kulübün personel ihtiyacının karşılanması için Rektörlüğe talepte bulunmak,

ö) Kulübün gelir ve giderlerinden sorumlu olmak.

Genel kurul

             MADDE 11  (1) Genel Kurul, her yıl Nisan veya Mayıs ayında Rektörün veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında toplanır.

(2) Genel Kurul üyeleri; her bir fakülte ve yüksekokulu temsilen ilgili birim yönetim kurulları tarafından seçilen ikişer öğretim üyesi düzeyindeki temsilci ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü veya temsilcilerinden oluşur.

Genel kurulun görevleri

             MADDE 12  (1) Genel Kurul; Kulübün karar organı olup görevleri şunlardır:

a) Düzenleyici işlemleri hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

b) Yönetim Kurulunun dönem sonu çalışma ve mali raporlarını görüşmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Kulübün amaç ve çalışma konuları ile ilgili hususlarda yönlendirici kararlar almak.

Müdür ve görevleri

             MADDE 13  (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları veya Rektörlüğe bağlı birimlerdeki personel arasından Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Müdüre işlerinde yardımcı olmak üzere en az bir müdür yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Müdür olmadığı zaman, müdür yardımcısı tüm iş ve işlemlerden sorumludur.

(2) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış plan ve programların gereği gibi takibinden ve icrasından sorumludur ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile ilişkileri düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeler

             MADDE 14  (1) Üniversitede lisans ve lisansüstü öğrenim gören tüm öğrenciler ile öğretim üye ve elemanları, memurlar, işçiler ile Üniversitenin herhangi biriminden mezun olan ve emekli olan kişiler Kulübün imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Üyeliğin sona ermesi

             MADDE 15  (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri kesilen, öğrencilerin mezun olmadan Üniversiteden ayrılması, çalışanların ve öğretim elemanlarının emeklilik öncesi görevlerinden istifa ederek ayrılmaları üyelikten çıkarılma sebebidir.

Fakülte ve yüksekokul spor birimi

             MADDE 16  (1) Her fakülte ve yüksekokulun Üniversiteye bağlı spor birimi kurulur. Spor biriminin başkanı fakültelerde dekan, Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürüdür. Dekan veya Yüksekokul Müdürü gerekli gördüğünde spor biriminin yönetimini yardımcılarından birine devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 17  (1) 4/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Rektör yeni Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirir.

Yürürlük

             MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Spor Birliği Müdürü

Spor Birliği Müdürü : Hamdi ÖZCAN 19406
Spor Birliği Müdür Yardımcısı : Kadir Eren SAYAR 19406
 

Müdürlük Personeli

 
Sekreter : Yasemin ÖZTAŞ 19406
Webmaster : Emre GEYİK 17383
İsudak : Memet GÜNGÖR  
Yazı İşleri : Gülbahar BOYRAZ 17382
Yazı İşleri : Neslihan TALAS 17387
Satın Alma ve Tahakkuk : Zehra KALAYCI 18431
Satın Alma ve Tahakkuk : Ayhan ÇAKIR 18431
Ayniat : Erkan APAYDIN  
Evrakçı : Reşit GEDİK 18431
Memur : Kerem TAŞTEMİR  
Su Sporları Koordinatörü : Özay ÖZDEMİR  
Antrenör : Hakan ÖZEL  
Sportif Faaliyetler : Cevat GÜLER 17384
Şoför : Özhan ABİRAL 18426
Şoför : Cihat EZGİ 18426
Şoför : Zahit YEŞİLKAYA 18426
Şoför : Osman YILDIZ 18426
Teknisyen : Şimşek YILDIRIM 18429
Temizlik Personeli : Levin ÖZTÜRK 17386
Temizlik Personeli : Adıgüzel DOĞAN 17386
 

Beyazıt Merkez

 
Tesis Personeli : M. Mesut AYDIN  
 

Coğrafya Spor Salonu

 
Salon Amiri : Tahsin DERDİYOK 26136
Salon Personeli : Ömer KARAKAYA 26137
Salon Personeli : Mehmet ÇOLAK 26137
Salon Personeli : Oktay GÜNAY 26137
Temizlik Personeli : Salih ERDEM  
 

Çapa Kaya Çilingiroğlu Spor Salonu

 
Salon Amiri : Şehnaz ÇEVİK 31846
Salon Personeli : Saim DURMUŞ 31898
Salon Personeli : Hilmi ÖZÜ 31898
Salon Personeli : Yekta GÜRSOY 31898
Fitness Personeli : Emir Ali EREN  
Temizlik Elemanı : Mesut TEMEL  
Temizlik Elemanı : Nur Hayat ÇELİK  
Otopark Personeli : Sinan DURMUŞ 32832
Otopark Personeli : Ali DEMİRTOPUZ 32832
Otopark Personeli : Mustafa ÇATAL 32832
Otopark Personeli : Hüdaverdi BULAT 32832
Otopark Personeli : Raci APAYDIN 32832